President Talk EP.4 มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพายัพ โดยได้รับทุนค่าเล่าเรียน ชั้นปีที่ 1 - 4 ภาคเรียนละ 5,000 บาท (รวม 40,000 บาท ตลอดหลักสูตร) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานรับนักศึกษา โทร.053-851478 ต่อ 240 หรือ www.paya   Waiting translation