President Talk EP.1 "มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความห่วงใยบุคลากร และนักศึกษา ในสถานการณ์หมอกควันจากไฟป่า และ PM2.5" ในจังหวัดเชียงใหม่   Waiting translation