มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีแต่งตั้ง อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ   Waiting translation

 

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีแต่งตั้ง อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ     มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีแต่งตั้ง อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ โบสถ์เฮนรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
 
     “ไม่ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างไร รอบตัว รอบมหาวิทยาลัยพายัพ หรือรอบโลกใบนี้ มหาวิทยาลัยพายัพมีรากฐานที่สำคัญ ที่มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยได้จัดตั้งขึ้น เป็นความรัก เป็นความเชื่อ ความศรัทธา ของมวลมนุษย์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และพันธกิจการศึกษาปัจจุบันนี้จะทำให้เราได้เรียนรู้ร่วมกันตลอดชีวิต โดยรากฐานสำคัญนี้ยังคงอยู่ ไม่เปลี่ยนแปลง ขอให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อนำพามหาวิทยาลัยพายัพ รับใช้สังคมโลกไปด้วยกัน”ถ้อยคำจากใจอาจารย์อภิชา อินสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ผู้นำอุดมศึกษาเอกชนยุคใหม่ที่มุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยพายัพเป็นสถาบันแห่งความรัก ความหวัง และพลังใจที่งดงามของเยาวชนคนรุ่นใหม่ รวมถึงศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรและชุมชนท้องถิ่น ผ่านบทบาทการให้การศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาการ (Academic excellence) วิชาชีพ (Professional excellence) และวิชาชีวิต (Life excellence) มากว่า 47ปี ผลิตบัณฑิตให้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 44 รุ่น จำนวนรวม 39,196 คน และปัจจุบันกำลังดูแลนักศึกษาอีก 2,741 ชีวิต
 
     อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ รุ่นที่ 10 ท่านได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลอเมริกา ให้เข้ารับทุนการศึกษาดูงาน ด้านเศรษฐกิจ การค้า และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากหน่วยงาน USIS ของรัฐบาลอเมริกา โดยศึกษาดูงานในทำเนียบขาว,กระทรวงกลาโหม,มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน และอื่น ๆ ภายหลังสำเร็จการศึกษาท่านเริ่มทำงานเป็นนักวิเคราะห์การเงิน (Financial Analyst)ณ ธนาคารซิตี้แบงค์ (ประเทศไทย) จำกัด และศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวิทเวิร์ธ และมหาวิทยาลัยอาร์คันซอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จนสำเร็จปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)ด้านการสอนท่านได้ทำงานเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ที่มหาวิทยาลัยพายัพ จากนั้นได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของสถาบันอุดมศึกษาคริสเตียนจากประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ Faculty Leadership Development Scholarship Programโดยได้รับทุนสนับสนุนจาก United Board for Christian higher Education เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อศึกษาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ในประเทศญี่ปุ่นประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย และประเทศเกาหลี นอกจากงานการเป็นอาจารย์ผู้สอนประจำแล้ว ท่านยังเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงานและการเงิน, ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน, คณบดีคณะบัญชี การเงิน และการธนาคาร, รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย, รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน (กำกับดูแลงานกิจการต่างประเทศ) และเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ (ผู้แทนคณาจารย์) ท่านดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 รวม 2 ปี จนได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากสภามหาวิทยาลัยและมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป


 
     ในฐานะผู้นำสูงสุดของมหาวิทยาลัยพายัพ อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ มั่นใจอย่างยิ่งว่า ม.พายัพ พร้อมก้าวสู่ความเป็นผู้นำอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำ ยืน 1 ในภาคเหนือ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนยอดนิยมทั้งในประเทศไทยและ ASEANที่มีระบบการเรียนรู้ Global educationเพื่อสร้างพลเมืองโลก Global citizenที่มีคุณค่าสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) ของมหาวิทยาลัยพายัพที่มุ่งเน้นการเป็นแหล่งเรียนรู้สากล พัฒนาคนสู่พลเมืองโลก “ม. พายัพ คือ โอกาสของผู้ที่รักความก้าวหน้าบนเส้นทางการเรียนรู้ในสังคมไทยและสังคมโลก เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้คู่สันติสุขแห่งชีวิต ที่พร้อมให้บริการนวัตกรรมความรู้สู่ผู้เรียนหลากหลายได้อย่างไร้ขีดจำกัด มีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและเป็นสากล โดยเสริมสร้างองค์ความรู้และปัญญา ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการดำรงชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข” คือสิ่งที่ท่านได้ย้ำชัดถึงการไม่หยุดพัฒนา เราจะไม่หยุดก้าว และจะก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสู่สากลให้สมคุณค่ากับการที่มหาวิทยาลัยพายัพคือมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย