ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3)

---------------------------------------

              ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563 ตามลำดับแล้ว นั้น

 

              ต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงว่าประเทศไทยและทั่วทุกภูมิภาคของโลกมีแนวโน้มที่จะมีผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยพายัพมีความห่วงใยและตระหนักถึงสุขภาพพลานามัยของนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลผู้เกี่ยวข้อง ในการนี้ เพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงและเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้ และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยพายัพจึงออกประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ดังต่อไปนี้

              1.  ด้านสุขอนามัย

                   1.1 มีหน่วยงานอนามัย สำนักพัฒนานักศึกษา ให้ความรู้และให้คำปรึกษาแก่บุคลากรและนักศึกษา เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง

                   1.2 จัดให้มีสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ในห้องน้ำ และ/หรือ ทางเข้าออกของอาคารที่ใช้งาน และตรวจตราให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงจัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยหรือขยะอื่น ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไว้ประจำอาคาร พร้อมทั้งแสดงป้ายสัญลักษณ์บ่งชี้ถังขยะอย่างชัดเจน

                   1.3 ให้งานอาคารสถานที่เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

                   1.4 นอกจากหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงแล้ว ขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลทำความสะอาดสถานที่ ห้องปฏิบัติงาน ห้องเรียน ห้องประชุม สถานที่สาธารณะภายในมหาวิทยาลัยพายัพให้ถูกสุขลักษณะ
ด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอน/การปฏิบัติงาน

              2.  ด้านการเรียนการสอน

                   2.1 ในรายวิชาที่มีนักศึกษาตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป ให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยเร็วที่สุด ซึ่งอาจเป็นการสอนสด (Real time) หรือสอนโดยการบันทึกไฟล์ภาพหรือเสียงไว้ล่วงหน้าก็ได้ ทั้งนี้ ผู้สอนต้องจัดชั่วโมงในการเรียนการสอนให้เหมาะสม โดยครอบคลุมเนื้อหา สมรรถนะ และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2

                   2.2 ในรายวิชาที่มีนักศึกษาน้อยกว่า 30 คน อาจจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือสอนแบบชั้นเรียนก็ได้ หากจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนให้ใช้หลักการ social distancing และ personal distancing

                   2.3 ในรายวิชาปฏิบัติ ให้ผู้สอนปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยครอบคลุมเนื้อหา สมรรถนะ และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2

              ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพายัพได้จัดเตรียมระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ไว้บริการแก่ผู้สอน สามารถติดต่อประสานขอรับบริการที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา

              3.  ด้านการสอบ

                   3.1 ผู้สอนสามารถพิจารณาปรับเกณฑ์การวัดผลประเมินผลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยไม่ต้องคำนึงถึงเกณฑ์ร้อยละ 80 ของจำนวนเวลาในการเข้าชั้นเรียนที่เป็นเงื่อนไขในการมีสิทธิ์สอบ

                   3.2 ผู้สอนสามารถพิจารณารูปแบบการวัดผล ประเมินผล ด้วยวิธีการที่หลากหลายแทนการจัดสอบในห้องปิด แต่ต้องสามารถประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การมอบหมายงานระหว่างการเรียนการสอนเป็นระยะ การทำรายงาน การสอบออนไลน์ หรือการนำข้อสอบไปทำนอกห้องสอบ (Take home exam) เป็นต้น

              ทั้งนี้ ให้ผู้สอนชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้เรียนถึงความจำเป็นในการปรับเกณฑ์และรูปแบบการวัดผลประเมินผล ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย

              4.  ด้านการจัดกิจกรรม/โครงการ

                   4.1  ให้งดกิจกรรม/โครงการ ที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป และมีลักษณะการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

                   4.2 กรณีกิจกรรม/โครงการ ที่มีผู้เข้าร่วมไม่ถึง 50 คน ให้ผู้จัดกิจกรรม/โครงการ จัดทำแผนมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรค COVID-19 และนำเสนอให้มหาวิทยาลัยพายัพพิจารณาก่อนการจัดกิจกรรม/โครงการ ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ และระหว่างที่มีการจัดกิจกรรม/โครงการ หากพบความเสี่ยงที่จะมีการติดเชื้อได้ ให้หยุดดำเนินการทันที และแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบโดยด่วน

               ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563

                                                              ดร. อำนวย  ทะพิงค์แก

                                                                รักษาการอธิการบดี