มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) เปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตพรีเมี่ยม (Bundit Premium)

 

สวัสดีครับบุคลากร นักศึกษา และมิตรสหายทุกท่านครับ   

     ในปีการศึกษา 2563 ที่มาถึงนี้ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้มีความร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการค้าปลีกเป็นหลัก เห็นถึงความสำคัญของการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ มีกรอบและแนวทางความร่วมมือกันในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ร่วมมือกันในการจัดการเรียนการสอนลักษณะ 3:3 คือ เรียนทฤษฎี 3 เดือน ฝึกปฏิบัติ 3 เดือน ช่วงที่เรียนทฤษฎีจะเรียนเป็นแบบ Block Course เรียนเสร็จแล้วสอบทันที โดยนักศึกษากลุ่มนี้จะเป็นคนละกลุ่มกับนักศึกษาปกติ 4 ปี นักศึกษาที่เข้าเรียนในความร่วมมือนี้ จะได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ไม่เกิน 21,000 บาท
     สำหรับหลักสูตรบัณฑิตพรีเมี่ยม (Bundit Premium) ที่มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนประกอบด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ และ สาขาวิชานวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษา มีรายได้ระหว่างการฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ มีเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และสวัสดิการ เมื่อสำเร็จการศึกษารับรองการมีงานทำในตำแหน่งงานเทียบเท่าระดับผู้ช่วยผู้จัดการร้าน หรือ ทำงานในเครือของบริษัทฯ ได้ ซึ่งนักศึกษาจะต้องชำระค่าลงทะเบียนเทอมละ 5,450.- บาท ตลอดหลักสูตร ผู้สนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์รับนักศึกษา โทร. 053-851478 ต่อ 240, 241 ครับ