มหาวิทยาลัยพายัพ ฉลองครบรอบ 45 ปี ก้าวสู่ปีที่ 46 ด้วยคุณค่าและความภาคภูมิใจ พร้อมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

 

มหาวิทยาลัยพายัพ ฉลองครบรอบ 45 ปี ก้าวสู่ปีที่ 46 ด้วยคุณค่าและความภาคภูมิใจ พร้อมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

     ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดี เผยว่า ในปี 2562 – 2563 มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้ดำเนินการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย มาครบ 45 ปี ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินพันธกิจการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้เปี่ยมด้วย “คุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล” และยังคงยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” ผ่านการจัดหลักสูตรการศึกษาที่สามารถรองรับความต้องการของผู้เรียนได้หลากหลายทั้งหลักสูตรภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรเทียบโอน และหลักสูตรภาคพิเศษ ในปีการศึกษา 2563 นี้ มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการขยายโอกาสการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ได้เข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยพายัพ มากยิ่งขึ้น จึงได้มอบทุนการศึกษาเพื่อการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รวม 4 ประเภททุน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาที่เหมาะสมอันเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้
     โดยทุนการศึกษาสำหรับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ 1. ทุนการศึกษาผู้มีศักยภาพสูง 2.ทุนส่งเสริมการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 3.ทุนนักกีฬา 4. ทุนความสามารถพิเศษ สมัครขอรับทุนได้ทุกคณะ/สาขาวิชา (ยกเว้น คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ และ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน)
     มหาวิทยาลัยพายัพยึดมั่นในการดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานของหลักสูตรและมาตรฐานของการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการมีห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัย มีอุปกรณ์ครบครันเพียงพอต่อผู้เรียน โดยในปัจจุบันมีการเรียนการสอน 9 คณะ 3 วิทยาลัย ได้แก่ 1.คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2.คณะบริหารธุรกิจ 3.คณะวิทยาศาสตร์ 4.คณะนิติศาสตร์ 5.คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร 6.คณะเภสัชศาสตร์ 7.คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 8.คณะเศรษฐศาสตร์ 9.คณะนิเทศาสตร์ 10.วิทยาลัยนานาชาติ 11.วิทยาลัยดุริยศิลป์ 12.วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี ทุกหลักสูตรนอกจากจะได้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แล้ว ยังมีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสภาวิชาชีพด้วย อาทิ สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาทนายความ เป็นต้น ความโดดเด่นเป็นประจักษ์ชัดแก่นักเรียนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนมากยิ่งขึ้น เมื่อได้เข้ามาสัมผัสด้วยตนเอง ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการมากมาย ทั้งการแข่งขันตอบปัญหา การประกวดสุนทรพจน์ การบรรยายพิเศษในประเด็นที่อยู่ในความสนใจ การเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จนเป็นที่กล่าวขานโดยทั่วไปถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่นำความรู้สู่โรงเรียน นำความรู้สู่ชุมชนสังคมได้อย่างแท้จริง
     สอบถามรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่เพิ่มเติม ที่ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร. 053-851478 ต่อ 240, 241 www.payap.ac.thและ Facebook Fanpage : PYUOfficial