กิจกรรมถวายความอาลัย

 

          ในช่วงเวลาที่ผ่านมาประชาชนชาวไทยตกอยู่ในภาวะโศกเศร้าอันเนื่องมาจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เราได้เห็นการแสดงความจงรักภักดีในหลายรูปแบบทั้งโดยส่วนตัวและส่วนรวม มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จังหวัดและหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นเท่าที่จะสามารถทำได้ งานล่าสุดคือจังหวัดเชียงใหม่จะจัดพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยในวันที่ 2 พ.ย. 59 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปที่อุทยานราชพฤกษ์ ได้ขอให้มหาวิทยาลัยเป็นแกนนำในการจัดวงดนตรีและนักร้องประสานเสียงสำหรับพิธีดังกล่าว ในการนี้สำนักสื่อสารองค์กรได้ประสานขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนต่างๆ และสามารถรวบรวมนักดนตรีและนักร้องจำนวนเกือบ 200 คน ซึ่งได้ใช้สถานที่อาคารศรีสังวาลย์เป็นที่ฝึกซ้อมโดยวิทยาลัยดุริยศิลป์เป็นหลักในการดำเนินการซึ่งคาดว่าจะสามารถบรรเลงและขับร้องได้อย่างไพเราะ ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วมหาวิทยาลัยยังได้ดำเนินการหลายอย่างภายในมหาวิทยาลัยเช่นการเชิญชวนให้แต่งกายไว้ทุกข์ การตกแต่งสถานที่ การขึ้นป้ายใหญ่ ซึ่ง 2 ประการหลังนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรเนื่องจากความไม่นิ่งในการใช้ภาษาที่เหมาะสมซึ่งท่านผู้รู้จากหลายสำนักได้ให้คำแนะนำแตกต่างกันออกไปตามที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าเกิดความสับสนในช่วงแรกๆ นอกจากนั้นยังมีความยากลำบากในการหาผ้าสีดำและขาวให้พอเพียงสำหรับการใช้งาน อย่างไรก็ตามบัดนี้ทุกอย่างได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

          ด้านกิจกรรมแสดงการไว้อาลัยฯ เมื่อมีสถาบันหรือหน่วยงานภายนอกริเริ่มจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย มักจะมีคำถามจากบุคลากรว่าทำไมมหาวิทยาลัยไม่ทำกิจกรรมเหล่านั้นบ้าง ดิฉันขอเรียนว่ามหาวิทยาลัยได้วางแผนในการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอง โดยกำหนดจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี ในช่วงแรกนี้กำหนดให้มีการไว้อาลัยก่อนเริ่มพิธีประสาทปริญญาบัตรและกำลังเชิญชวนให้มหาบัณฑิตและบัณฑิตมาร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในโบสถ์เฮนรี่ ลูซ ในวันศุกร์ที่ 11 พ.ย. 59 ก่อนการซ้อมใหญ่

          ส่วนกิจกรรมสำหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีนมัสการรำลึกถึงพระองค์ท่านและการจุดเทียนไว้อาลัย ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 16.30 น. ณ โบสถ์เฮนรี่ ลูซและบริเวณรอบสระน้ำ จึงขอให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนสงวนวันเวลาดังกล่าวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับรายละเอียดต่างๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป หากท่านมีคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆโปรดเสนอแนะได้ ดิฉันยินดีรับฟังเสมอ