ความสำเร็จ

 

การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันประจำปีการศึกษา 2558 โดยผู้ประเมินภายนอกในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ผ่านพ้นไปแล้วท่ามกลางความชื่นชมยินดี ที่มหาวิทยาลัยของเรามีความก้าวหน้าในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมินในปีการศึกษาก่อนหน้านี้ เราได้คะแนนรวม 2.97 ในปีนี้คะแนนรวมเท่ากับ 3.53 นับเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ดิฉันขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่ได้ทุ่มเท เอาจริงเอาจังกับการประกันคุณภาพการศึกษาจนกระทั่งได้รับผลการประเมินในระดับดี ในปีนี้ แต่เรายังจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ เราจะช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยของเราให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยโดยคุณวสิน เลิศเกียรติ์ดำรง เป็นประธานจัดการแข่งขันพายัพแรลลี่ครั้งที่ 1 ผ่านไปด้วยความสนุกสนานและก่อให้เกิดมิตรภาพอันดีระหว่างผู้เข้าร่วมแข่งขันและยังเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยขอขอบคุณคุณวสินฯ ศิษย์เก่าที่มีคุณภาพคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่พวกเราภาคภูมิใจ ที่ได้ทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจและทุนทรัพย์ในการจัดโครงการนี้จนสำเร็จและจะได้มอบเงินรายได้จากการจัดงานให้แก่มหาวิทยาลัยต่อไป ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนร่วมทั้งในการเข้าแข่งขัน การช่วยซื้อบัตรและช่วยกันจัดงานให้ผ่านไปด้วยดี

ในสัปดาห์นี้มีกิจกรรมสำคัญประจำปีของมหาวิทยาลัยอีกกิจกรรมหนึ่งคือการฟื้นฟูประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 11-13 ต.ค. 2559 ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับพระพรจากพระเจ้าและเสริมสร้างด้านจิตวิญญาณร่วมกันโดยพร้อมเพรียงกัน