เสียงสะท้อนจากภายนอก

 

          เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 คณะจากบริษัท N.C.C management & Development ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นำโดยรองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ ได้เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อหารือในความเป็นไปได้ในการร่วมมือทางวิชาการเช่นการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยร้องขอ การรับนักศึกษาฝึกงานจากทุกสาขาวิชา และการจ้างนักศึกษาปฏิบัติงานชั่วคราวในกรณีมีการจัดการประชุมหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทนี้เคยขอนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไปช่วยงานประชุมนานาชาติและเกิดความประทับใจในความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ บุคลิกภาพที่ดี ความมีระเบียบวินัยและน้ำใจของนักศึกษาของเรา จึงมาเชิญชวนให้มหาวิทยาลัยร่วมงานกับเขาอีกในอนาคต

          นับเป็นเสียงสะท้อนที่น่าชื่นใจสำหรับมหาวิทยาลัย สิ่งที่มหาวิทยาลัยควรจะดำเนินการต่อไปคือช่วยกันสร้างนักศึกษาที่มีความรู้จริงในด้านวิชาการ วิชาชีพและสามารถแสดงอัตลักษณ์ (Identity) นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมต่อไป