ACUCA

 
The Association of Christian Universities and Colleges in Asia (ACUCA) เป็นสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ 1976 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาคริสเตียนในเอเซีย มหาวิทยาลัยพายัพได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมนี้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 59 สถาบันจาก 8 ประเทศได้แก่ ประเทศไทย ญึ่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน อินโดนีเซีย อินเดีย ฮ่องกงและฟิลิปปินส์ มีการหมุนเวียนกันเป็นนายกสมาคมฯ วาระละ 2 ปี ในปี ค.ศ 2017-2018 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพได้รับเกียรติเป็นนายกสมาคมฯ และอนุศาสกมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นเลขาธิการสมาคมฯ โดยมีผู้แทนของประเทศสมาชิกทุกประเทศเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ มีการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ...
ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมานั้น ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งใจในความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรและนักศึกษาทุกคนที่ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการเตรียมการหลายอย่าง ทำให้พิธีสำเร็จไปด้วยความเรียบร้อย งดงามเป็นที่ประทับใจยิ่ง ดิฉันได้มีโอกาสได้สนทนากับอดีตอธิการบดีและผู้อาวุโสที่มาร่วมงาน ทุกท่านต่างปลื้มปีติที่ชาวพายัพยังคงให้ความเคารพนับถือท่านไม่เสื่อมคลาย ในภาษาพื้นเมืองเราเรียกพิธีนี้ว่าพิธีสูมาคารวะ...

เทศกาลอีสเตอร์   เมื่อ 17 เม.ย. 2017 07:58:14

    172 อ่านข่าว  

กีฬาทัวร์นาเมนท์   เมื่อ 27 มี.ค. 2017 08:43:44

    158 อ่านข่าว  


คุยกับอธิการบดี

เขียนข้อความหรือข้อแนะนำกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

คุยกับอธิการบดี