มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 43 วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563

 

     มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 43 ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น. ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดย อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดี เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในนามประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ศาสนาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในนามของสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 46 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพายัพ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า 41,000 คน และในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 43 นี้ มีผู้สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 701 คน เป็นบัณฑิต 660 คน มหาบัณฑิต 41 คน

     มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ การบริการสังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ก็เพื่อมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพายัพได้ยึดมั่นในสัจจะ – บริการ เป็นแนวทางในการดำเนินงานและได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการเรียนการสอนใน 6 คณะ 3 วิทยาลัย รวม 29 สาขาวิชา ทั้งหลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรระยะสั้น โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

     จึงขอเชิญชวนพ่อ แม่ ญาติมิตร ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เตรียมการถ่ายทอดสด พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 43 ทาง Internet ที่ www.payap.ac.th และ ถ่ายทอดเสียงบรรยากาศและพิธีการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพายัพ FM 101.75 MHz.